SVOBODA a jak ji žít

Print Friendly, PDF & Email

Jednou ze základních HODNOT Životní filozofie a praxe vědomí je SVOBODA. V čem spočívá a jak jí žít medituje následující esej.

Vždy a na věčnost, po všechny dny a každým okamžikem pamatuj, že pouze VĚDOMÍ samé je SVOBODOU a svobodné.

ROZPOZNEJ (základní rozpoznání vědomí v našem zakoušení, v tantře zvané pratjabhídžna.)

Tvé VĚDOMÍ myšlenky není samo myšlenkou, ale je vědomím prostým myšlenek.

Tvé VĚDOMÍ vnímání není samo vnímáním, ale je vědomím prostým veškerého vnímání.

Tvé VĚDOMÍ emoce není samo emocí, ale je vědomím prostým všech emocí.

Tvé VĚDOMÍ tělesného pociťování není samo tělesným pociťováním, ale vědomím prostým veškerého tělesného pociťování.

Nejsi VĚDOMÝ protože vidíš a slyšíš, myslíš a cítíš věci, neboť skrze tvé vlastní VĚDOMÍ vidění, slyšení, myšlení a cítění věcí, je VĚDOMÍ samé svobodné od všech věcí, kterých si jsi vědomý a současně tě činí být vědomým.

Nicméně ale pokud se tvé VĚDOMÍ pohltí a ztotožní s určitou zakoušenou “věcí”, které si jsi vědom, stává se nesvobodné, omezeno na danou věc či myšlenku o ní, pohlceno tak jednou či druhou věcí.

Proto:

Neztotožňuj se s věcmi, či nevěnuj pozornost věcem, ale buď VĚDOMÍM daných věcí, pak je tvé VĚDOMÍ jich svobodné a začneš CÍTIT své vlastní “širší” svobodné POLE-VĚDOMÍ v kterém vše i sebe zakoušíš.

Pokud shledáváš jako obtížné rozpoznat a být-vědomím něčeho, pak si současně buď vědom nějaké jiné věci v tvé zkušenosti. Tímto způsobem, sjednocením vědomím jedné věci a druhé věci, osvobodíš vědomí od obou a máš možnost rozpoznat širší pole vědomí obou zkušeností. (základní dháraná k rozpoznání vědomí v našem zakoušení uvedená v tantrickém meditační příručce Vidžňána Bhairava Tantra).

Když například cítíš bolest v určité části hlavy, nebo rozrušující myšlenky tvé mysli, nezaměřuj se na bolest či na myšlenky, ale na samo VĚDOMÍ bolesti či myšlenek, ať je cítíš ve své hlavě kdekoliv. 

Současně si začni být vědomý i své hlavy jako celku, jak jí bezprostředné CÍTÍŠ “z nitra i z vnějšku”, nejen bolesti či myšlenek v ní, buď si vědomí postupně celé horní části trupu, nejen hlavy a nakonec i dalších částí svého těla, chodidel, nohou a spodku trupu a obklop je, pronikni a naplň je svým vědomím.

Nebo ještě lépe, buď vědomím svého těla jako celku, vědomím celého prostoru kolem něj i vědomím ostatních těl v tomto prostoru. Čím více si jsi vědomý svého těla jako celku, tím více se ztotožňuješ se svým vědomím. CIŤ toto širší tělo-vědomí, které je tvým svobodným POLEM-VĚDOMÍ.

Pak můžeš začít CÍTIT vědomí jako všeprostupující blažený DECH či “vánek” naplňující prostor kolem tebe a obklopující  všechny věci v něm. Tento DECH podobně jako vzduch kolem domu, neviditelně obklopuje samotné “stěny” vnitřních prostorů ve tvém nitru a proudí i v prostoru pod tvými chodidly.

Pokud tvé VĚDOMÍ všech věcí je prosté všech věcí, kterých si jsi vědomý, pak se všechny věci mohou  “vznášet” v nekonečném prostoru a současně se opět nořit do nekonečných hloubek tvého SVOBODNÉHO POLE-VĚDOMÍ.

Současně rozpoznáváš, že každá věc, každé tělo v prostoru má i svůj vnitřní či niterný prostor – prostorovou “dutinu” vědomí ve své niternosti, která své “echo” vyzařuje v podobě prostoru kolem ni.

CÍTĚNÍM jemné PROSTOROVOSTI svého POLE-VĚDOMÍ, můžeš začít CÍTIT blažený DECH VĚDOMÍ jako esenci svého dechu, který nadechuješ a vydechuješ, jako dech absorbovaný skrze každičký pór tvé kůže, jako dech, který naplňuje vnitřní prostor každé buňky ve tvém skutečném těle – božském TĚLE-VĚDOMÍ.

Podobně jako může být vědomí dýcháno jako blažená vitalita-dech (prána, čhi, ki), který vše obklopuje i proniká, může být vnímáno jako proudící vřelost (amrita), nebo zářící světlo (prakáša) ve svých miriádách barevných tónů, či jako symfonie tichých zvuků (náda).

Svobodné POLE VĚDOMÍ je ZDROJEM nesčetně sensuálních-smyslových KVALIT (qualia) vědomí o různé intenzitě, nesčetných proudů a jejich struktur, o různém zabavení a tonalitě vědomí.

Věnováním času svému vědomí smyslových kvalit zakoušených věcí můžeme začít zkoumat a zakoušet bohaté sensuálně-smyslové KVALITY VĚDOMÍ samého.

REALITA VĚDOMÍ je tvořena vědomím vnějškovosti či aktuality a vědomím niternosti, neboli neomezené potenciality. Podobně je v naší celkové zkušenosti přítomno jak vědomí aktuálně zakoušených věcí a jejich smyslových kvalit, tak potenciálních kvalit samotného vědomí, neméně sensuálně-smyslových. Tyto potenciality vědomí, dosud temně latentní ve světle tvého svobodného pole vědomí, tvořící jeho niternost, jsou zdrojem veškeré vnějškovosti-vědomí aktuality, proudící skrze vše a současně formující všechny věci.

Rozpoznávej různé stavy bytí-vědomím:

Jako samo SVĚTLO vše zahrnujícího a vše prostupujícího svobodného POLE VĚDOMÍ (v tantrické tradici staň se Parašivou), buď všeprostupující blaženou vitalitou naplňující vše v prostoru kolem (v tantrické tradici staň se, rozpoznej se jako Parašakti), buď, ztotožni se s temnou niterností potenciality, jež je pramenem veškeré aktuality (v tantrické tradici ztělesni DURGU/KÁLÍ).

Tvé nejvnitřnější či nejhlubší esenciální božské Já, není žádné “já”, ale trvale-nepřerušovaná záře svobodného POLE VĚDOMÍ samého-jako takového a všeprostupující a vše obklopující DECH vědomí samého, který můžeš svobodně dýchat. Toto VĚDOMÍ není zafixované či omezené jakoukoliv věcí, či světem, neboť obklopuje a prostupuje vše co je i může být, všechny možné světy a věci. Je takovým Já, které není myšlenkou, ani “ničím”, ani věcí, ale tím co umožńuje všem KVALITÁM vědomí svobodně být. SVOBODU jím všem!

Komentáře