Onálepkované příspěvky tělo duše

Duševní tělo vědomí aneb tělo-duše

Životní zkušenosti mnoha lidí stále vládne nesprávné přesvědčení, že jejich subjektivní vědomí je uzavřeno či obsaženo v jejich tělech nazíraných z vnějšku, typicky v mozku, v souladu s aktuálním vědeckým hoaxem. Duše je nanejvýše chápaná jako něco „odtěleného”, něco obsaženého v hranicích fyzického t [...]

Tělesná INTIMITA duše

Poznat něco či někoho, sebe, či druhé znamená primárně zakoušet CIT hlubokého vnitřního spojení-souznění skrze vzájemné dotýkání a stýkání se v bytí samém. Co když jsme opravdu hlubokou spirituální INTIMITU a OBCOVÁNÍ duší zaměnili a ztotožnili se sexuální intimitou a fyzickým spojením, kterým je naše kultu [...]

TĚLO (VIDŽŇÁNA DÉHA)

Tělo je vědomí. V duchovních naukách a tzv. nové spiritualitě se hovoří o tzv. “jemnohmotném těle”, “energetickém těle”, “astrálním těle” či  “snovém těle”, které je tvořeno prouděním jemnohmotné energie či substance jemnější než hmota fyzického těla, tvořeno “čakrami” a nejrůznějšími “energetickými drahami”, ap [...]

Zkušenostní prožívání těla

   Tělo vědomí, není nějaký “abstraktní pojem” nebo koncept, ale “živý” sómatický koncept, vyvstávající ze zkušenostní metafyziky – přímé meditativní zkušenosti těla jako pole – těla cítícího vědomí – duše, kterým jako vědomé bytí jsme. Tento koncept vycházející z přímé zkušenosti vědomí, může každý přímo prožívat. Kdy [...]

Slovo jako Tělo a Tělo jako Slov...

„Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Všechno povstalo skrze něj. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila.“ Evangelium podle Jana. Není ve skutečnosti naše veškerá řeč, komunikace a diskuze ve slovech – ať už v mluven [...]

Vnitřní tělo jako ORGÁN spirituální I...

Oči jsou průzory – okna do duše. Oči samy jsou mikrokosmem našeho vnitřního těla, které je soupodstatné s makrokosmem. Proto jedním ze základních prostředků či způsobů (jóg) pro dosažení vnitřního SPOJENÍ (JÓGY) nejen s naší duchovní podstatou, ale i s druhým člověkem je praktiky, kterou můžeme nazvat vzájemné zření. [...]

Jóga vědomí je současně jógou těla

Jóga vědomí je současně jógou z nitra cítěného těla-vědomí. Je uměním vědomé transformace našeho vědomí, identity a modulace celkového prožívání skrze celo-tělesné vědomí ve bdělé hranicemi organismu neomezené tělo vědomí-duše. Jóga vědomí je dynamickou jógou, ve které neprotahujeme naše fyzické tělo, jak se obvyklé v komerci [...]

Vrozené (ne)probuzené kapacity duše, ...

Duše, kterou jsme, je mnohotvárná a má mnoho podob a tváří. Běžně jsme ztotožnění jenom se svým aktuálním prožívaným já spojeným s fyzickou skutečností a její formou a tu pak máme tendenci považovat za jedinou skutečnost. Naše aktuálně prožívaná skutečnost našeho já je pouze jednou z možných a současně my s [...]

Co je DUŠE?

Co je DUŠE?
V duchovních naukách se hovoří často o “duši” a tento pojem bývá zatížen různými náboženskými představami typu, že nám duši dal Bůh a že jí musíme spasit nebo, že “duše” je něco, co “máme”. Často nám chybí zkušenostní pochopení pojmu duše a tak pod tímto pojmem hledáme něco “esoterického” nebo si dokonce myslíme, že se je [...]

Duševní náladovost jako dynamika pros...

Singulární pole – prostor, kterým je vědomí samo, obsahuje potenciálně nekonečně kvalitativně od sebe různých prostorů vědomí. Některé mají své vnější fyzické rozšíření, některé jsou ryze ne-fyzické – duševní povahy. Čím jsou tyto prostory vědomí, ve kterých se můžeme nacházet – být či přebývat, vlastně charakterizovan [...]

O “syndromu vyhoření”

V současné době – zejména mezi mladými „ekonomicky“ aktivními lidmi  – jejichž obecným symptomem je zcela ne-ekonomické chování v tom nejhlubším slova smyslu, je populární a takřka oblíbený nový koncept: “syndrom vyhoření”.  V kontaktu s lidmi, kteří o tom hovoří a skrze jejich slova jsem zjis [...]

Tělo vědomí-duše

21.b: Tělo a krev nemohou zdědit království Boží. To, co bude jistě dědit, patří Ježíšovi a jeho krvi. Co je to, co bude dědit? Tak pravil: “Ten, kdo nejí mé tělo a nepije mou krev, nemá v sobě můj život.” Co je jeho tělo? Je to Slovo a jeho krev je duch svatý. Ten, kdo to obdržel, má pokrm a nápoj i oděv. [...]