O webu

…aneb co je “jóga vědomí”?

Výraz jóga vědomí vyjadřuje prvotní skutečnost – neoddělitelné spojení všeho co jest i může být s vědomím, které skrze sebe vše, včetně nás samých, stále a každým okamžikem zpřítomňuje.

Naše vědomí je prvotním stále přítomným aspektem naší zkušenosti skutečnosti, ve které se samo vědomí zpřítomňuje, projevuje a prožívá. Toto subjektívni vědomí je tím, co označujeme pojmem duše.

V užším chápání pak jóga vědomí představuje živou filozofii či metafyziku vědomí a z ní vycházející soubor praktik, dovedností či umů (jóg) .

Ty nutně nevyžadují speciální trénink v ústraní, ale jsou uměním každodenního vědomého prožívání okamžik po okamžiku, individuálně či v párovém i skupinovém kontextu, při činnostech, či v klidu. Jejich společným základem je kontinuální věnování našeho času výhradně vědomí našeho prožívání a přerušení ztotožňování se s pouze uvědomovanými a prožívanými zkušenostmi.

Jednotlivé praxe se zaměřují na uvědomění, rozšíření a kultivaci našeho vědomí v jeho nejrůznějších aspektech a úrovních, vedou k procitnutí vrozených schopností naší duše a učí nás tak žít vedomě, v naší pravé podstate.

Jóga vědomí není výsledkem pouhého studia existujících meditativních tradic lidstva, ani není pouze přijetím nauk učitelů, se kterými jsem se setkal v tomto životě, nebo v rozšířených stavech vědomí, byť to vše mělo na mé učení se vliv, ale je projevem vnitřního stále živého procesu vzdělávání mé individuality, přesahující aktuální život a reflektující aktuální klima, ve kterém žiji.

Učení jógy vědomí nicméně souzní s několika duchovními tradicemi. Z pohledu nám časově nejbližších, jde o tradici šivaistické tantry, kterou ve své době systematizoval kašmírský filozof  a siddha Abhinavagupta jako systém Anuttara trika. Nejde však o navázání na nějakou historickou jógickou tradicí, ale meditativním souzněním – rezonancí s vědomím a poznáním, které její představitelé komunikovali ve své době.

Skutečným zdrojem jógy vědomí je mé tělo-duše, zkušenosti získané skrze vnitřní vzdělávání společně se svými přáteli a z takřka patnáctiletého vedení meditačních setkání zaměřených na intenzivní praxi sebezkoumání.

Vědomí samé a z něj znovu oživená univerzální filosofie či metafyzika, jež stále zůstává v dnešní době hojně diskutovanou “záhadou” pro současnou vědu, je tím, co má potenciál poskytnout pevné sjednocující základy pro zcela nové vnímání života, vztahů a lidské společnosti, zahrnující a přesahující spiritualitu, náboženství i vědu, a přinášející zcela nový přístup ke zdraví a psychologii člověka, ve které bude opět centrálním pojmem duše jako esence lidské bytosti a nikoliv mentální rozebírání prožívaných zkušeností ega.

Pod pojmem “jóga” si dnes mnoho lidí většinou představuje sezení se skříženýma nohama, různé tělesné pozice, ovládání dechu, nebo různé druhy soustředění, jak lze vidět na současném trhu s tzv. “duchovním seberozvojem”. Jóga vědomí není jenom další z těchto druhů “jógy”, jedná se o ryze vnitřní umění – týkající se samotného vědomí a jeho kvalitativních aspektů (jáství, prostor, dech, světlo, zvuk, vitalita, potenciál k akci, apod.), umění vědomého rozšiřování a prohlubování oblasti vědomí a našeho prožívání.

Web je tak snahou a zároveň pozváním společně nalézat a učit se nový jazyk a slova v našem evropském a českém prostředí pro komunikaci souznící se samotným vědomím, jeho vnitřní metafyzikou a tak poskytnout znalostní a vzdělávací bázi, pro všechny, který mají opravdový zájem.

Číst celé


Cíl našeho vzdělávání

Základní otázky

Kolik znáš lidí, kteří si jsou v pravdě vědomi toho, kým jsou, odkud přišli, proč přišli na tento svět a co je smyslem jejich života?

Kolik znáš lidí, kteří skutečně ví, že jsou věčnou duší – vědomím a skutečně to prožívají a žijí?

Kolik znáš lidí, kteří nazírají a žijí své životy z této širší perspektivy?

Kolik znáš lidí, kteří opravdu prožívají a cítí, že ve svém životě naplňují a ztělesňují své nejhlubší unikátní kvality a tvořivé schopnosti?

Kolik znáš lidí, kteří se zabývají ve svém životě hlubšími otázkami, než jenom tím, co obrazně řečeno snědli, co viděli, jak hrál jejich oblíbený tým, kdy bude další oblíbený seriál či jaké nové funkce mají technologické hračky, kolik vydělali či kdy je další splátka?

Kolik znáš lidí, které bys mohl považovat za hluboce vzdělané se širokým kulturním rozhledem neomezeným jenom na úzké specializace pouze vyčtených akademických “znalostí”?

Kolik znáš lidí, kteří jsou schopni z hlubšího vědomí a z něj vyvstávajícího dotazujícího kritického myšlení diskutovat o přesvědčeních, ideologiích a názorech panujících v nejrůznějších oblastech lidského myšlení, ať už v oblasti duchovní, vědecké, politické,  ekonomické či společenské, které tvarují a mnohdy deformují náš svět, ve kterém žijeme a jak v něm žijeme se všemi svými důsledky?

Naše vzdělávací mise

Posláním webu je sdílení a šíření filozofe vědomí a z nich plynoucích principů a praktik (jóga vědomí či umění být vědomý), a tak přispět ke kultivaci doslova nového druhu člověka, člověka jako vědomé lidské bytosti, učící se a schopné přistupovat ke všem oblastem nejen praktického života a všem svým vztahům, ale i ke společenským a globálním otázkám a problémům hlubším, vědomějším a citlivějším kriticky meditativním způsobem vycházejícím z principů filozofiejógy vědomí.

Cílem je společně sdílet a nabídnout vzdělávání ve vědomí, učení se kultivovat hlubší a širší vědomí nás samých, našich vztahů i světa jako takového v jeho nejrůznějších aspektech a dimenzích ve všech oblastech života a lidského poznávání, a tak vytvořit informační zdroj této, dle mého mínění, prvotní filozofie v jejím pravém slova smyslu, která je současně esencí autentických duchovních tradic člověka (západu i východu).

Věřím, že právě v kultivaci tohoto opravdu základního vzdělání každého člověka ve všech jeho vztazích, k sobě, druhým i ke světu spočívá potenciálně nový počátek celé lidské historie i možná odpověď na globální krizi, které hledíme tváří v tvář.  

Současně charakter této vzdělávací mise není omezen na trvání našich aktuálních lidských inkarnací, ale přesahuje jej, ve skutečnosti jejím centrem je metafyzický prostor “mezi životy”.