O webu

…aneb co je “jóga vědomí”?

Výraz jóga vědomí vyjadřuje prvotní skutečnost – neoddělitelné spojení všeho co jest i může být s vědomím, které skrze sebe vše, včetně nás samých, stále a každým okamžikem zpřítomňuje.

Naše vědomí je prvotním stále přítomným aspektem naší zkušenosti skutečnosti, ve které se samo vědomí zpřítomňuje, projevuje a prožívá. Toto subjektívni vědomí je tím, co označujeme pojmem duše.

V užším chápání pak jóga vědomí představuje živou filozofii či metafyziku vědomí a z ní vycházející soubor praktik, dovedností či umů (jóg) .

Ty nutně nevyžadují speciální trénink v ústraní, ale jsou uměním každodenního vědomého prožívání okamžik po okamžiku, individuálně či v párovém i skupinovém kontextu, při činnostech, či v klidu. Jejich společným základem je kontinuální věnování našeho času výhradně vědomí našeho prožívání a přerušení ztotožňování se s pouze uvědomovanými a prožívanými zkušenostmi.

Jednotlivé praxe se zaměřují na uvědomění, rozšíření a kultivaci našeho vědomí v jeho nejrůznějších aspektech a úrovních, vedou k procitnutí vrozených schopností naší duše a učí nás tak žít vedomě, v naší pravé podstate.

Jóga vědomí není výsledkem pouhého studia existujících meditativních tradic lidstva, ani není pouze přijetím nauk učitelů, se kterými jsem se setkal v tomto životě, nebo v rozšířených stavech vědomí, byť to vše mělo na mé učení se vliv, ale je projevem vnitřního stále živého procesu vzdělávání mé individuality, přesahující aktuální život a reflektující aktuální klima, ve kterém žiji.

Učení jógy vědomí nicméně souzní s několika duchovními tradicemi. Z pohledu nám časově nejbližších, jde o tradici šivaistické tantry, kterou ve své době systematizoval kašmírský filozof  a siddha Abhinavagupta jako systém Anuttara trika. Nejde však o navázání na nějakou historickou jógickou tradicí, ale meditativním souzněním – rezonancí s vědomím a poznáním, které její představitelé komunikovali ve své době.

Skutečným zdrojem jógy vědomí je mé tělo-duše, zkušenosti získané skrze vnitřní vzdělávání společně se svými přáteli a z takřka patnáctiletého vedení meditačních setkání zaměřených na intenzivní praxi sebezkoumání.

Vědomí samé a z něj znovu oživená univerzální filosofie či metafyzika, jež stále zůstává v dnešní době hojně diskutovanou “záhadou” pro současnou vědu, je tím, co má potenciál poskytnout pevné sjednocující základy pro zcela nové vnímání života, vztahů a lidské společnosti, zahrnující a přesahující spiritualitu, náboženství i vědu, a přinášející zcela nový přístup ke zdraví a psychologii člověka, ve které bude opět centrálním pojmem duše jako esence lidské bytosti a nikoliv mentální rozebírání prožívaných zkušeností ega.

Pod pojmem “jóga” si dnes mnoho lidí většinou představuje sezení se skříženýma nohama, různé tělesné pozice, ovládání dechu, nebo různé druhy soustředění, jak lze vidět na současném trhu s tzv. “duchovním seberozvojem”. Jóga vědomí není jenom další z těchto druhů “jógy”, jedná se o ryze vnitřní umění – týkající se samotného vědomí a jeho kvalitativních aspektů (jáství, prostor, dech, světlo, zvuk, vitalita, potenciál k akci, apod.), umění vědomého rozšiřování a prohlubování oblasti vědomí a našeho prožívání.

Web je tak snahou a zároveň pozváním společně nalézat a učit se nový jazyk a slova v našem evropském a českém prostředí pro komunikaci souznící se samotným vědomím, jeho vnitřní metafyzikou a tak poskytnout znalostní a vzdělávací bázi, pro všechny, který mají opravdový zájem.

Číst celé


O mně

Narodil jsem se v roce 1977 v Československu. Po přírodovědném gymnáziu jsem vystudoval matematicko-fyzikální inženýrství se specializací biomechanika a lékařské inženýrství na fakultě aplikovaných věd. Ve svém volném času jsem se věnoval kontemplativnímu samostudiu východních i západních duchovních tradic a humanitních oblastí jako je filozofie, transpersonální psychologie, včetně dějin světa a člověka, které mě oslovovali hlouběji.

Život sám mě otevřel vnitřní transformaci, ve které jsem rozpoznal touhu  a nejpřirozenější záměr v základu bytí každého člověka po plně vědomém životě toho, kým opravdu ve své celistvosti je a touze po svobodném vyjádření individuálních osobitých kvalit svého vědomí v našem životě a vztazích, které každý člověk unikátním způsobem ztělesňuje a pro které žije zde na zemi a právě v dané společnosti.

To podnítilo mé vnitřní vzdělávání spočívající v osvojování si meditativních praktik kultivujících a rozšiřujících vědomí. Setkal jsem se s několika duchovníma učiteli v tomto i v jiných životech, či „mezi životy“. Tento učící se vnitřní proces je mi současně cestou vlastním životem, meditativním učení se, vzděláváním i léčením. Jeho jedním plodem je to, co nazývám jógou vědomí.

Nejsem stoupenec určité duchovní školy, či směru. Se svou ženou jsme otevření podělení se a sdílení dlouholetých zkušeností z oblasti meditace, jógy a filozofie vědomí skrze přátelský lidský vztah a dialog. Ať už v podobě společných veřejných meditací, seminářů, přednášek nebo individuálních konzultací či osobních transformačních setkání.