CITace

„Své tělo nazírej jako plnost všech cest k osvícení a unikátních individuálních způsobů projevení vesmíru jako celku. Těla jsou rozmanitá vlivem prožívání a působení času. Jsou vyjádřením nejrůznějších vzorců ztělesňování pohybu vědomí v časoprostoru. Nazírání – meditace těla tímto způsobem vede k poznání těla jako prostoru nesčetného množství bohů (kvalit) a bohyní (schopností). Učiň proto své tělo předmětem meditace, vnitřního uctívání jako obětinu samotné záři vědomí Já. Kdo své tělo plně procitl svým vědomím, nalézá svobodu.“

Abhinavagupta

 

„Moc prostorovosti je vrozená duši jako pravá subjektivita, která je jak současně prostá všech uvědomovaných zkušeností objektů, tak současně plna možností poskytující prostor pro jejich bytí a poznávání.“

Abhinavagupta

 

„Medituj své tělo jako vědomí celého vesmíru. Medituj současně na prostor kolem a v nitru těla. Medituj na prostor nad, pod a v nitru těla jako spojité pole vědomí.“

Vidžňána Bhairava

 

„Vědomí Já vidí, slyší, myslí a cítí i bez zevního těla a jeho vnějších smyslů. Já obsahuje všechny tyto vrozené schopnosti a kvality ve své ryzosti, jsou jednotlivými šakti tvořící skutečné tělo Já, které nemohou zastírat samo vědomí.“

Abhinavagupta

 

„Tělo je vědomí.“

Carlos Castaneda

 

„Jogín vždy bdí ve svědčícím (svědeckým) vědomí (či prostě S-VĚDOMÍM), které samo je jediným subjektem všeho a nikdy objektem.“

Vidžňána Bhairava

 

„Jogín je schopen vstoupit do těla jiné osoby bez opuštění svého vlastního těla.“

Abhinavagupta

 

„Ó Matko, celé tělo se všemi svými orgány v nitru i vně je prázdným prostorem vědomí.“

Mahartha-Mandžári, Mahešvarananda

„Kdo staví na přední místo materialismus, kdo touží žít svíráním věcí, místo aby respektoval Nejvyšší princip, odsuzuje se k fyzické i duchovní záhubě.“

Čeng Man-čhing

 

„Za nedostatek harmonie, za své napětí a strach jsme zodpovědní my sami. Napětí můžeme přeměnit v uvolnění, strach v radost, nemoc ve zdraví. Moc je v nás samých, ne v okolnostech nebo druhých lidech.“

Čeng Man-čhing

 

„Každý člověk narozený v tomto světe reprezentuje něco nového, něco, co neexistovalo nikdy předtím, něco původního a unikátního. Bůh nepraví: „Toto je cesta ke mně a toto není”, ale říká: „Vše co činíš, může být cestou ke mně, pokud to děláš tak, že tě to ke mně vede. Povahu toho, co má a smí dělat právě tento člověk a nikdo jiný, může poznat jen on sám za sebe.“

Martin Buber

 

„Když někdo pohlíží pouze tam, kam až to dotáhl ten druhý a snaží se jej napodobit, může jen zbloudit, neboť mu uniká to, k čemu je povolán právě on.“

Martin Buber