Měsíční archívy pro Březen, 2017

O prvotním principu Života (1)

Zkušenostní reinterpretace původního textu Abhinavagupty: Paramārthacarcā Úvod Text je volnou zkušenostní interpretací či adaptací původního krátkého textu Paramārthacarcā o pouhých 8 verších kašmírského filozofa a tantrika Abhinavagupty. Nečiním si nárok, ani jsem neusiloval o akademický přesný překlad originálního textu, [...]

Vědomí, bdělost a vitalita

Všichni známe okamžiky prožívání, které vyjadřujeme slovy, že “máme” dostatek “energie”, či se cítíme plní či nabití “energií”, nebo naopak říkáme, že nám nějak chybí “energie”, či jsem bez “energie”, apod. Je zajímavé, že ačkoliv běžně používáme slovo “energie” při tomto vyjádření stavu našeho subjektivního prožívání, ani [...]

Jak roz-poznat samo Vědomí?

Jak rozpoznat samo vědomí v naší zkušenosti? Stále něco prožíváme nebo se nějak prožíváme. Stále si něco uvědomujeme, jsme si něčeho vědomi. Vše, co si pouze uvědomujeme je u-vědomí, ale není vědomím samým. Smyslem je být samotným vědomím a nikoliv něčím, čeho jsme si pouze vědomi. Proto platí vyjádření pravdivosti naší zkušenosti ( [...]

Osm veršů o Vědomí, jehož vyššíh...

Zkušenostní interpretace původního textu Abhinavagupty: Anuttarāṣṭikā 8. sútra Oboje, jak projevené, tak neprojevené, aktuální i potenciální, věčné i časné, i to, co je vlivem nevědomosti nečisté, a stejně tak vrozená čistota Já, vše toto září skrze zrcadlo jediného cítícího vědomí (v sanskrtu citti, staroslovans [...]

Vědomí, prožívání a zkušenosti

Ve ztotožnění s prožívanými zkušenostmi máme sklon považovat své “běžné” vědomí, tedy vědomí prožívaných věcí, jevů, myšlenek, emocí, tělesných pocitů, impulsů, tedy zkušenostní vědomí za samo vědomí jako takové. Z toho plyne neodůvodněná představa, že jsme vědomými bytostmi proto, že si uvědomujeme a zakoušíme tyto jevy jako zkušen [...]

Osm veršů o Vědomí, jehož vyššíh...

Zkušenostní interpretace původního textu Abhinavagupty: Anuttarāṣṭikā 7. sútra Neexistuje nic jako samovolná či náhodná, na vědomí nezávislá manifestace entit, věcí a událostí. Jejich manifestace probíhá skrze tvou vlastní kontemplaci jejich bytí. Sláva a blaženost světa se rodí z tvé svobodné vůle a volby. Nemá [...]

O významu vědomí

Jak vím, že něco vůbec existuje, že existuji já, druzí, svět, či jakýkoliv bůh? Jedině skrze vědomi toho či onoho. Vše, co existuje, vděčí za svou existenci výhradně vědomí své existence, – které není pouhým svědkem, ale skrze sebe zpřítomňuje – vědomí a prožívá veškeré  formy bytí i Bytí jako takové. Bez vědomí není nic [...]