Příspěvky v rubrice Články

Prostory v prostorovosti vědomí

Na rozdíl od současné objektivizující “západní” vědy, tantrická filozofie a její učitelé naopak rozpoznali prostorovost jako všeprostupující a všezahrnující kvalitu božského vědomí, tedy za základní charakteristiku vědomí samého.  …  →

Esence umu (jógy) prostoru

Esenciální přirozenou disciplínou vědomého bytí – meditace (umu vědomí) je celodenní vědomé spočívání ve vědomém těle vědomí a jako tělo vědomí, tedy v poli cítícího vědomí zahrnujícího a sjednocujícího jak prožívanou-pociťovanou tělesnou identitu, tak prostor kolem i v nitru těla a vše, co v těchto pr [...]

Úvod do prostorovosti vědomí

Je naší evidentní zkušeností, že způsob, jakým se prožíváme, souvisí s tím, jakým způsobem prožíváme a zakoušíme své tělesné bytí – tělo. Od toho se odvíjí i naše prožívání druhých a světa.…  →

Vědomé celodenní prožívání

Věnuj dostatek času následujícím krokům v jakémkoliv okamžiku svého života, třeba právě nyní: 1. Buď si vědom pocitu nebo počitku, který právě prožíváš. 2. Buď si současně vědom jak a kde jej pociťuješ konkrétně ve svém těle a jak ovlivňuje tvé prožívání těla jako celku.…  →

Tělo vědomí v pohádce

Tělo vědomí v pohádce
Míním, že pravé pohádky obsahují starou “pohanskou”, tedy před křesťanskou prvotní proto-moudrost. Všichni známe například pohádku o Zlatovlásce, nebo o trojici Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Co když tyto pohádky vypráví hlubší řeč o duši a jejím těle?…  →

Co je jóga/umění vědomí?

Pojmové spojení jóga vědomí vyjadřuje prvotní skutečnost, kterou je věčné neoddělitelné spojení (jóg) všeho, co jest i může být, s trans-subjektivním vědomím jako takovým, které skrze sebe vše, včetně nás samých stále každým okamžikem zpřítomňuje (vědomí) ve svém unikátním by-tí.…  →

Jaká je povaha vnímání?

V souvislosti s vědomím a povahou já se hovoří často o konceptu “subjekt – objekt”. Já se považuje za subjektivní stranu zkušenosti a vše pozorované a uvědomované za “objektivní” stranu zkušenosti.…  →

Úvod k vědomí jazyka

Kultivací vědomí jazyka k řeči vědomí... Preludium “Pozoroval jsem, že lidé vůbec nemluví, nýbrž papouškují, tj. že nepřevádějí z mysli do mysli věci neb smysl věcí, nýbrž si mezi sebou vyměňují slova nepochopená nebo pochopená málo a nesprávně.…  →

Um/jóga prostoru vědomí

Esenciální přirozenou disciplínou vědomého bytí – meditace (umu vědomí) je celodenní vědomé spočívání ve vědomém těle vědomí a jako tělo vědomí. Přičemž tělo je prostor a prostor je vědomí.…  →

Necítící ego-obraz

Naše současné sociálně-společenské klima je charakteristické vesměs kolektivní hypnotickou adorací “ú-spěšného” “ega”, ke kterému se snažíme vztahovat svůj život. Chováme se, jako by samo vědomí bylo naší vlastností, díky němu pak nejsme schopni vnímat a vidět více než druhé bytosti jako “hmotná těla” v prostoru kolem nás a mín [...]

Úvod do kreativně ztělesňujícího se t...

od tance prožívaného já ↔ k tanci prožívajícího Já „Nartaka atma.“ Já je herec-tanečník. (Tanečníkem je prožívající já, Šiva je tancující Já.) Šivovy aforismy 3.9 Úvod Během své praxe s párovou rezonancí jsem zjistil, že pro některé lidi může být snadnější   plně procitnout své celo-tělesné vědomí, které je podmínkou pro získání schopn [...]

Duše a jáství

Z pohledu jáství rozlišujeme jednotlivá prožívaná zakoušená já (ega) a samo prožívající Já jako celek, kterým je samo vědomí já jako celku, tedy vědomí Já. Jáství má tedy vrozeně neoddělitelně-dvojnou povahu.…  →