Příspěvky v rubrice Články

Úvod do prostorovosti vědomí

Je naší evidentní zkušeností, že způsob, jakým se prožíváme, souvisí s tím, jakým způsobem prožíváme a zakoušíme své tělesné bytí – tělo. Od toho se odvíjí i naše prožívání druhých a světa.…  →

Vědomé celodenní prožívání

Věnuj dostatek času následujícím krokům v jakémkoliv okamžiku svého života, třeba právě nyní: 1. Buď si vědom pocitu nebo počitku, který právě prožíváš. 2. Buď si současně vědom jak a kde jej pociťuješ konkrétně ve svém těle a jak ovlivňuje tvé prožívání těla jako celku.…  →

Tělo vědomí v pohádce

Tělo vědomí v pohádce
Míním, že pravé pohádky obsahují starou “pohanskou”, tedy před křesťanskou prvotní proto-moudrost. Všichni známe například pohádku o Zlatovlásce, nebo o trojici Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Co když tyto pohádky vypráví hlubší řeč o duši a jejím těle?…  →

Co je jóga/umění vědomí?

Pojmové spojení jóga vědomí vyjadřuje prvotní skutečnost, kterou je věčné neoddělitelné spojení (jóg) všeho, co jest i může být, s trans-subjektivním vědomím jako takovým, které skrze sebe vše, včetně nás samých stále každým okamžikem zpřítomňuje (vědomí) ve svém unikátním by-tí.…  →

Jaká je povaha vnímání?

V souvislosti s vědomím a povahou já se hovoří často o konceptu “subjekt – objekt”. Já se považuje za subjektivní stranu zkušenosti a vše pozorované a uvědomované za “objektivní” stranu zkušenosti.…  →

Úvod k vědomí jazyka

Kultivací vědomí jazyka k řeči vědomí... Preludium “Pozoroval jsem, že lidé vůbec nemluví, nýbrž papouškují, tj. že nepřevádějí z mysli do mysli věci neb smysl věcí, nýbrž si mezi sebou vyměňují slova nepochopená nebo pochopená málo a nesprávně.…  →

Esence umu/jógy prostoru vědomí

Esenciální přirozenou disciplínou vědomého bytí – meditace (umu vědomí) je celodenní vědomé spočívání ve vědomém těle vědomí a jako tělo vědomí. Přičemž tělo je prostor a prostor je vědomí.…  →

Necítící ego-obraz

Naše současné sociálně-společenské klima je charakteristické vesměs kolektivní hypnotickou adorací “ú-spěšného” “ega”, ke kterému se snažíme vztahovat svůj život. Chováme se, jako by samo vědomí bylo naší vlastností, díky němu pak nejsme schopni vnímat a vidět více než druhé bytosti jako “hmotná těla” v prostoru kolem nás a mín [...]

Úvod do kreativně ztělesňujícího se t...

od tance prožívaného já ↔ k tanci prožívajícího Já „Nartaka atma.“ Já je herec-tanečník. (Tanečníkem je prožívající já, Šiva je tancující Já.) Šivovy aforismy 3.9 Úvod Během své praxe s párovou rezonancí jsem zjistil, že pro některé lidi může být snadnější   plně procitnout své celo-tělesné vědomí, které je podmínkou pro získání schopn [...]

Duše a jáství

Z pohledu jáství rozlišujeme jednotlivá prožívaná zakoušená já (ega) a samo prožívající Já jako celek, kterým je samo vědomí já jako celku, tedy vědomí Já. Jáství má tedy vrozeně neoddělitelně-dvojnou povahu.…  →

O prvotním principu Života (4)

Zkušenostní reinterpretace původního textu Abhinavagupty: Paramārthacarcā  IV. Různé aspekty prožívaných objektů světa nejsou různé a oddělené od je vyzařující záře vědomí, jsou ryze trans-subjektivními foneticko-světelnými kvalitami samotného vědomí, které je vždy svobodné a současně zrcadlené v prožívaném světle vědomí.&helli [...]

Vědomí a zkušenost identity

Vědomí Já není žádným z prožívaných pocitů-já, ale tím, co zpřítomňuje (vědomí – slovesný tvar) každé prožívané já. “Co, či kdo je já? Tělo není já, dech není já, intelekt není já, prázdný prostor spánku beze snů není já, tento vesmír není já, ateistická tradice není já, védská tradice není já, buddhistická ani jiná tradice n [...]