Metafyzická esence “Meditativního intuitivního párového ma(i)lování”

Print Friendly, PDF & Email

Samým blahem, jedním tahem

srdce z lásky maluju

Protože já, protože já,

protože já miluju

A miluju a miluju, a miluju a miluju

a miluju a maluju a miluju a maluju.

V. Neckář, Šíleně smutná princezna

Úvodní poznámka

Komunikované ideje, myšlenky a meditační praxe je duševním vlastnictvím autora.

Početí a pozvánka k intuitivnímu párovému MALOVÁNÍ

Opravdu nové věci a skutečnosti mohou vzniknout jako tvůrčí vhled nového cítícího vědomí dané novosti, tedy skrze bezprostřední cítění jejího vnitřního tichého cítěného SMYSLU a VÝZNAMU. A to skrze nedělitelné tvůrčí spojení zakoušeného poznání lásky a lásky ke stále novému hlubšímu poznávání nás samých ať už skrze druhé, či společné vztahové vědomí a tvoření.

Postupné prohlubování vnitřního pochopení potenciálu meditační praxe, kterou nazývám “párovou meditací”, či “párovým souzněním”, mě vedlo k dalším doprovodným otázkám. Jak převést její vnitřní dynamiku párového vztahování i do širšího ztělesnění skrze prodloužení fyzického organismu například skrze umělecké vyjádření, či v zásadě skrze jakoukoliv vztahovou aktivitu, či aktivní vztahování.

Samotná “volná” párová meditace mezi dvěma partnery může mít různý kontext či být předehrou pro další párové vztahové aktivity, ať už je to, filozofický dialog, milování, nebo třeba právě malování. A tak přirozeně z mého života a vztahování byla počata unikátní podoba “párového malování”, vycházející z principů Životní filozofie a praxe vědomí, které jsem autorem.

Prostě proč cítěné trans-subjektivní tóny našeho cítícího celotělesného pole vědomí neztělesňovat v podobě jejich souznících malířských barev jako vnějšího echa cítěných tónů svého vědomí a jejich vnitřní dynamiky – významy-tiché smysly nevyjadřovat skrze štětec a plátno v jejich tahy, tvary, linky, textury a konkrétní struktury? A to vše jako prodloužení již existujícího SPOJENÍ a vzájemné párové meditace mezi partnery která je zdrojem celkové dynamiky? 

Současně ze zkušeností párové meditace s lidmi, kteří trpí silně disociovaným vědomím (například vlivem traumatu sexuálního zneužívání nebo dlouhodobě nezdravě prováděné disociační “meditační” praxe alá Jiří Vacek), je vůbec obtížné “pochopit” o co jde a proto právě primárně “tělesné praxe” jako například tanec, pohyb, nebo malba mohou takovým lidem pomoci lépe opětovně procítit své tělesné bytí. 

Postupně s dalšími experimenty s párovou malbou se postupně vykrystalizovali i hlubší souvislosti a pochopení, včetně názoru, jak celou podobu meditativního párového malování převést do opakovatelného zkušenostního rámce a případné služby pro druhé páry, které by chtěli podobnou zkušenostní dynamiku své duše ve vztahování a její tichá poznání prožít. 

Pro koho je tato meditace vhodná?

Pro jakýkoliv pár dvou lidí, kteří ať už z jakýchkoliv osobních důvodů, chtějí spolu společně prožít čas vzájemného vztahování a společného účastenství na tvorbě. A v neposlední řadě se chtějí dozvědět více o latentní dynamice jejich vztahování, které během sdíleného vztahového vědomí vyvstává.

Ačkoliv jako vyjadřovací tvůrčí prostředek je zvoleno malování (plátno, barvy a štětec), nejsou kladeny jakékoliv nároky na předchozí zkušenost či jakoukoliv dovednost “malovat”.

Co přináší její zkušenost?

  • Primárně nám přináší možnost prožít kvalitativně naplněný čas s druhými, tedy sdílené pole “malujícího” vědomí jako vnější ztělesnění navozeného vnitřního párového souznění a vzájemné meditace;
  • Prohloubení a kultivaci vztahového cítícího vědomí s partnerem při společné tvorbě;
  • Rozpoznání tvorby jako rezonančního vyjádření tichých v nitru cítěných významů a citů beze slov v hledaných barvách a jejich tazích a strukturování a tónování na plátně. Podobně můžeme hledat souznící slova pro tiché cítěné poznání beze slov (jako v případě skutečné filozofie či komunikace určitého vědomí), nebo skrze hudbu, tělesný pohyb, tanec, vokální hlasový projev či jakoukoliv aktivitu a nakonec v největším uměleckém rozmachu se naučit vnímat celý náš mnohadimenzionální život jako jedno umělecké zpodobnění a vyjádření našich nejhlubších tvůrčích kapacit a kvalit v celém dramatu života a všech našich vztazích;
  • Přímý prožitek tvoření vědomí jako kontinuálního procesu odhalování a aktualizace cítěných kvalit manifestujících se skrze ztělesnění v malování;
  • V případě partnerských párů (není podmínkou) se oba mají možnost hlouběji setkat se svou vnitřní vztahovou a sexuální dynamikou;
  • Vznik unikátní malby jako uměleckého artefaktu vztahového vědomí dané dvojice

Jaký je doporučený typický průběh?

Přípravná část – ladění

Oba partneři si společně dají potřebný čas na usazení ve svém vědomí sebe a těle jako celku, včetně prostorů vně i v nitru. Nejlépe v sedě na výšku očí proti sobě s nohami pevně chodidly na zemi. 

Po potřebné době oba partneři navážou oční kontakt a vnitřní spojení s oblastí duchovního středu (HARA) a vstoupí do stále se zintenzivňujícího se vnitřního společného pole vědomí skrze hluboké vnitřní naslouchání společnému centrálnímu TÓNU svého navozeného spojení, který je zdrojem nesčetně harmonických citových melodií, které vyvstávají ze vzájemného spojení a meditace jeden druhého.

Partneři se zaměří na cítěnou BAREVNOST a TONALITU svého celkového cítícího vědomí sebe a těla jako celku. Její vně souznící barvu pak volíme během našich tahů na plátně.

Po vstupu do párové rezonance či alespoň hlubšího meditativního spojení zkrátka své cítěné vztahové vědomí oba partneři rozšíří – ztělesnění a tak spolu POČNOU malování jako společné sekvenční  tvůrčí vyjádření svého vědomí a jím cítěných kvalit a tónů dynamicky se proměňujících v souladu s probíhající párovou rezonancí.

Kdykoliv jeden z obou partnerů bude cítit potřebu se opět hlouběji spojit se svým duchovním centrem a celotělesným cítícím vědomím či prohloubit své spojení s partnerem skrze haru, neváhá vyzvat partnera opět ke krátkému usazení a zesílení vnitřního spojení.

Vlastní tvůrčí proces malby

Ve dvojici začne prostě ten, kdo cítí impuls začít s malbou.

Vlastní malba probíhá tak, že oba partneři navazují na předchozí vyjádření partnera a to jako vyjádření-ztělesnění svého celkového meditativního cítícího vědomí sebe a meditovaného celkového dojmu z již rozpracované malby.

V tazích štětcem tak vzájemně a plynule na sebe oba partneři navazují a vyjadřují své aktuální ztělesněné cítění a jeho proměny v souladu s proměnou – společně utvářené malby.

Malujeme intuitivně, bez mentálního já, přímo z cítícího vědomí těla a nás samých jako celku, meditativním způsobem plynule a pomalu, což přirozeně umožní oběma partnerům vstup do společného tvůrčího pole vědomí a doslova zkušenost souznění (rezonance) svých citových tónů duše hledajících své tvarové a barevné vyjádření ve společné malbě.

Tato experimentální malba nás může lecčíms překvapit a mnohé o nás samých i povaze dynamiky vztahu obou partnerů prozradit.

Můžeme si všímat případných pociťovaných pnutí a strnulostí, které během tvůrčí meditace necháváme uvolňovat skrze vědomí prožívání sebe a těla jako celku. 

Nic není špatně/dobře nic není hezké/ošklivé – tyto duální kategorie ega jsou v oblasti duše zcela neadekvátní. Při této malbě nevíme, jak bude obraz vypadat v konečné podobě, v každém případě bude unikátní a nenapodobitelným živým artefaktem samotného vědomí. 

Nemalujeme nějakou společnou věc – společný obraz, tedy nesnažíme se vcítit, jak by to chtěl namalovat partner, či se držet jakéhokoliv společného konceptu, ale naopak zcela se osvobodit a každým tahem nově vyjadřovat své dynamicky proměnující se sebe-prožívání v souladu s vlastním procesem malby.

Udržujeme kontakt či spojení s partnerem skrze naše celotělesné smyslové vědomí partnera a případně kdykoliv zesílíme přímým tichým očním kontaktem.

Na pozadí je možné si pustit nerušící inspirativní hudební doprovod, nejlépe klasiku či symfonickou skladbu.

Pojmenování obrazu, aneb slovo se stalo tělem

Po dokončení společné malby si oba partneři dají čas na společnou meditaci namalovaného  obrazu jako celku a společně mu naleznou a „porodí“  JMÉNO. Nalézají souznící zvukové-vyjádření (JMÉNO) malby-obrazu jako echo celkové citové melodie, kterou vnímáme při meditaci celotělesně vnímaného smyslového vjemu obrazu jako celku.

Doporučení

Pro největší užitek doporučuji studium a osvojení si Životní filozofie a praxe vědomí, neboť právě z tohoto vtělení vyvstala i tato možnost seznámit s tím a sdílet tento unikátní přístup k párové meditaci s druhými.

Pro zájemce

Každý kdo by měl zájem o tuto metafyzickou zkušenost párového malování, může se individuálně přihlásit, případně sledovat případné vypsané termíny.

Je možné se domluvit i na uspořádání společného prostoru párového malování i pro malé skupiny či pracovní kolektivy i ve vašich prostorách, ať už jako podobu prožití stmelujícího času skupin či týmů, tak pro podporu tvůrčí nálady a tvořivosti jako takové. 

Může jít o přípravu vhodné “teambuildingové” akce například před zahájením práce na společném projektu, či během něho, nebo jako způsob, jak tvůrčím rekreativně regeneračním způsobem mohou spolu strávit kvalitní čas páry i malé skupiny jakéhokoliv druhu či zaměření.

Máte-li zájem o tento druh spolupráce, neváhejte se nám ozvat.

Milujte, malujte, tvořte.

Ukázky maleb vzešlých z párového malování 

 


Komentáře