Co je to JÓGA? a  co je to JÓGA VĚDOMÍ?

Print Friendly, PDF & Email

OTÁZKA: Je “jóga” systém fyzického protahování, ohýbacích tělesných cvičení a dechových cvičení pro udržení zdraví a dobrého bytí (dnes propagovaný “well-being” a trh se “seberozvojem”) postavený na sadě tělesných pozic (asán) a způsobů dýchání?

ODPOVĚĎ:

NE. Tato falešná či doslova a do písmene “podvodná jóga” postavená na tělesných cvičeních a ovládání aerobního dýchání je až americký výmysl 20. století, propagovaný od 60. let TV a médii. Dnes nabývající globálních rozměrů trhu s “new age ezoterikou” či “sebe-rozvojem”.

Tato komerční jóga je falešně a lživě vydávána za pokračování starobylých tradic jógy a jejich náboženské a spirituální moudrosti a poznání – místo toho je ale obyčejným produktem – zbožím globálního “new age trhu a průmyslu” se svými “akademiemi” s certifikáty a trhem seberozvoje – ve skutečnosti trhem k vytěžení “volného času” a kompenzací  za nezdravý způsob života obecně..

Jakým skutečným “bohům” tato tzv. “taky jóga” “slouží je nanejvýše zřejmé. Těm starobylým, kteří byli a jsou u zrodu každé jógy v každé lidské době, jistě že ne.

Tato podoba komerční jógy se vydává za odvozenou od tzv. tradiční indické hatha jógy (v překladu doslova “silové či nucené jógy”), která je až jedna z historicky pozdějších okrajových jóg, která má ve skutečnosti své hlubší historické kořeny a nebyla považována za “jógu pro začátečníky”, ale vhodnou pouze pro nejpokročilejší praktiky nefyzických forem jógy či spirituální (duchovní) praxe jógy a meditace.

Ačkoliv se hojně praktici jógy odvolávají na “bibli jógy”, tzv. Pataňdžaliho sútry, tak v nich samotných nenajdeme ve skutečnosti žádný odkaz na hatha jógu, ani nepopisuje soubory ásan a dechových cvičení.

Ve skutečnosti jóga hovoří o jediné základní tělesné pozici (ásaně) a to jednoduše o pohodlném sezení s rovnou páteří a uvolněným tělem, zejména obličejem.

OTÁZKA: Je “JÓGA” duchovní či spirituální praxe a disciplína nebo náboženství? 

ODPOVĚĎ:

Podívejme se prvně co nám říká samo původní slovo “JÓGA”. Jeho primární význam je “jho”(“jařmo” či “zapřažení”) či “spojení” nebo “sjednocení”. Tedy jde o podobný význam jaký komunikuje původní slovo pro “náboženství” – “religio”, které také hovoří o “znovu-spojení” (re-ligio).

JÓGA je ryze vnitřní náboženství chápané jako duchovní disciplína a praxe

Esenciální význam slova “JÓGA” je znovu-spojení individuální duše (ÁTMAN/DŽÍVA) se svým zdrojem – univerzální duší či božským vědomím (BRAHMAN/ŠIVA). JÓGA jako duchovní disciplína a praxe je prostředkem k tomuto cíli.

Význam slova “JÓGA” je tak označením jakéhokoliv způsobu, který vede k obnovení našeho spojení s božskou podstatou, kterou je samo vědomí.

Kde se v současné nabídce všemožných kurzů a lekcí jógy hovoří o základních metafyzických otázkách reality, naší identity, bytí, těla a já a vědomém přezkoumáváním našich přesvědčení a poskytuje skutečně praxe vedoucí k poznání a žití tím, kým skutečně jsme? 

Místo toho nám tito certifikovaní lektoři jógy nabízejí “produkt” na trhu se “seberozvojem” a “well-beingem”, který pouze konzumentům kapitalismu prodává další zaplňování jejich času jako kompenzaci za nevyhnutelně stresující a nezdravý život v tomto společenské klimatu.

Jak je vidět z výše uvedeného “osvědčení”, dnes stačí prostě absolvovat “200 vyučovacích hodin” – primárně tedy rozumějme, zaplatit tento papír pro trh s “časem druhých”. Nic řečeno o kvalitativní či kompetentní stránce věci. Místo poučení například skutečně o “józe”, či “prvotním principu” stačí absolvovat naopak takové “vzdělání” jako například 2 hodiny “první pomoci” či “dopingové problematiky”. Nepochopení toho, co je jóga je komunikované i tzv. “heštagem” “dynamická jóga”. Jako kdyby “jóga” mohla mít přídavné jméno ze své podstaty. Konkrétní “jóga”, tedy způsob spojení s naší božskou podstatou je specifikovaná daným zkušenostním aspektem či kvalitou vědomí, například “jóga-prostoru”, “jóga-dechu”, “jóga-zvuku”, apod. Pojmenování “dynamická” jóga je naprosto NIC-NE-říkající. Prostě další slovo na podporu “prodeje”.

Právě hodnotový nesoulad a rozpor v základních životních hodnotách a přesvědčení o realitě či filozofii života byl a je tím skutečným důvodem naprostého ukončení jakékoliv spolupráce a důvodem rozchodu s mou bývalou ženou, Evou Krutinovou.

OTÁZKA: Je JÓGA něčím unikátním pro Indii či hinduismus a něčím cizím či “importovaným” pro náš kulturní okruh?

ODPOVĚĎ:

NE. Přestože samo slovo “jóga” je odvozeno od hinduismu, tak existují ekvivalenty i v dalších náboženstvích a jazycích, jako je džinismus, sikhismus, taoismus, buddhismus, islám, židovství a dokonce i v křesťanství.

Nicméně tou zásadní otázkou je co “JÓGA” jako taková – skutečně jest, stejně tak co je skutečný “hinduismus” – obecně chápaný naší “západní religionistikou” jako “indické náboženství” – jedno z mnohých.

Slovem “hinduismus” označuje západní religionistika mnohostranné a mnohočetné náboženské tradice a proudy indického kontinentu zvané “SANATAMA DHARMA” – v překladu “UČENÍ O VĚČNOSTI” či VĚČNÁ FILOZOFIE” (jak to nazval anglický myslitel A. Huxley). 

Tato náboženská tradice VĚČNÉ FILOZOFIE není ale náboženstvím “nějakého boha”, ale náboženstvím PRAVDY, náboženstvím tichého poznání beze slov (GNÓZE/DŽŇÁNA), které je vlastní spirituální přirozeností každého člověka.

V praxi nicméně, se musí toto věčné učení a filozofie vždy v každé době zcela nově vyjádřit a komunikovat a zbavit tak od nahromaděného nánosu historických dezinterpretací a nepochopení. Pouze tak může být toto vnitřní univerzální náboženství v podobě “věčné nauky” či “věčné filozofie” opět nově ztělesněné, vyjádřené a tak učiněno opravdu relevantní k aktuálním generacím a době.

Snaha kopírovat nedostatečně pochopené původní texty o józe a její praxi vedlo skrze deformovanou interpretaci západní myslí a egem k aktuálním moderním podobám taky “jógy”, které ale nemají s tím, co skutečně JÓGA představuje, nic společného.  

OTÁZKA: Co je  to “JÓGA VĚDOMÍ”?

ODPOVĚĎ: 

JÓGA VĚDOMÍ je skutečná JÓGA, tedy autenticky zkušenostně vyvstalá a ztělesněná v dnešní době a pro dnešní dobu, v našem českém prostředí střední Evropy.

Jde nikoliv o protahování a napínání či uvolňování našich fyzických těl, ale o  rozpínání a rozšiřování našeho vědomí –  s ním i naší skutečné identity a skutečného těla.

Jóga vědomí jako praxe Životní filosofie vědomí, nám umožňuje znovu-objevit a znovu-oživit takové JÁ a takové TĚLO, které nemá či nevlastní či neprodukuje vědomí, ALE JEST vědomím samým – naším božským vědomím-Já (duší) a jeho věčným nesmrtelným TĚLEM-VĚDOMÍ. 

Jako taková je JÓGA VĚDOM doslova a dopísmene reinkarnací “ducha” VĚČNÉ FILOZOFIE (“není vyššího náboženství než pravdy…”) – která zcela nově re-interpetuje  jak svá “východní” “minulá” vyjádření zejména v tantrickém učení Abhinavagupty, tak v jejím západním vyjádření v podobě “undergroundového” proudu gnostické mystiky (gnóze) počínaje učením historického Ježíše/Ješuy. 

Současně poskytuje radikálně novou praktickou zkušenostní FILOZOFII ŽIVOTA jako celku, zahrnující vědu i náboženství a všechny otázky lidského snažení, nabízející do budoucnosti jedinou možnou “TEORII VŠEHO”, ke které se dříve či později lidský druh – až se zbaví deformovaných “virových” nevědomých a nezdravých přesvědčení o realitě a omezení svého vědomí z toho plynoucích – přirozeně procitne. 

Současně svou “lokální” inkarnací navazuje na ryze český proud myšlení započatý a de facto i jím přerušený, “učitele národů”, mystika J. Á. Komenského a prvního českého středověkého filozofa Jeronýma Pražského.

OTÁZKA: Je třeba k praxi JÓGY VĚDOMÍ, věřit v Boha, či být tzv. “duchovně” či nábožensky zaměřený?

ODPOVĚĎ:

NE. Nicméně je třeba si být vědom, že JÓGA VĚDOMÍ je spirituální učení a praxe – navržena k probuzení hlubokého bezprostředního pochopení a přímé zkušenosti božství, umožňující ti znovu-objevit věčnou realitu tvé vlastní božské duše, kterou jsi.

To vyžaduje primárně vnitřní niternou otevřenost zkušenostem hlubokého a potenciálně transformujícího charakteru a stejně tak připravenost k přezkoumání svého celého dosavadního intelektuálního chápání povahy reality.

OTÁZKA: Jak se mohu já sám učit či studovat “JÓGU VĚDOMÍ”?

ODPOVĚĎ:

Principiálně skrze VZTAH a SPOJENÍ s jejím zdrojem, autorem, učitelem a komunikátorem, což je zásadní pro celý vzdělávací proces. 

JÓGA VĚDOMÍ je principiálně VZTAHOVÁ. Neboť zohledňuje primárně unikátní individualitu, hodnoty a přesvědčení i omezení každého jednotlivce.

Tímto ztělesněným učitelem je širší identita-tělo vědomí tvořící archetypální či vzorový diádický vztah ČLOVĚKA a současně věčného spojení (učícího se) UČITELE-STUDENTA (stávajícího se učitele) Jirky a Táni KRUTINA.

Právě tento vztah a vztahování umožňuje přímé  “předávání” poznání a “probouzení” vlastního vědomí studenta skrze jednak zkušenostní transformační “iniciace” a společný dialog a učení.

Součástí učení se, je samostatné hluboké kontemplativní studium z poskytnutých učebních textů a pravidelná praxe mnoha meditačních cvičení s vhodným partnerem – také studentem JÓGY VĚDOMÍ, do kterých bude zasvěcen či uveden.

Základem tvoří individuální sezení “jeden-na-jednoho” doplňované o online meditační setkávání a autorské čtení, případně semináře pro malé skupiny praktiků kombinující meditační cvičení a diskuze.

Kontakt a spojení s učitelem lze získat i “na dálku” skrze ducha – vědomí komunikované skrze jeho texty Životní filozofie a praxi vědomí, které nejsou od principu učitele odděleny, ale tvoří jeho “textové tělo”.

OTÁZKA: Není JÓGA VĚDOMÍ další duchovní “kult” či “sekta”? 

ODPOVĚĎ:

Víme, že mnohé “duchovní kulty”, jako například scientologie, či skupiny kolem nejrůznějších samozvaných “duchaborců” na dnešním new age trhu s ezoterikou jsou škodlivé a pro neusazené “hledající” doslova až zhoubné. Tak vznikají nejrůznější “skupiny” kolektivního ega kolem samozvaných ezo-učitelů se svými stoupenci, které jsou typické tím, že neumožňují jakékoliv kritické dotazování toho, co tyto kulty a sekty učí.

Nicméně na otázku “kultů” se je třeba podívat z jejího širšího historického a globálního kontextu.

Ve skutečnosti všechna dnešní hlavní náboženství začínala historicky jako kulty a sekty. 

Podobně i aktuální mainstreamová věda se historicky zrodila v malých kruzích jednotlivců, považovaných mnohými svými současníky za podivíny a šarlatány.

Dnes neexistuje jediná obchodní korporace, politická strana nebo instituce, jediná akademická fakulta či vědecká specializace, jediná sociální, lékařská, psychiatrická či vzdělávací služba, která by nebyla současně v podstatě určitým “kultem” a “sektou”.

Jde o kulty ve smyslu, že tyto “podniky” jsou vystavěny kolem kriticky nepřezkoumaných ideologií, umělých konceptů a způsobech jednání – které kdyby byli blíže dotazovány a přezkoumány – odhalili by se nám často jako hloubce iracionální a naprosto defakto  – z principu kontraproduktivní ke svým proklamovaným cílům a snahám.

Jinými slovy mezi “kulty” new age spirituality a výše uvedenými – tvořící náš kulturní “mainstream”, není podstatného rozdílu.

Korporáty (kapitalistické obchodní společnosti – dnes typicky tzv. “globální”) jsou právě naprosto typickými “kulty”. I zde můžeme vidět doslova “náboženskou exaltaci” či “fetišismus” ve vztahu k vlastní značce a své “korporátní kultuře” se svou “filozofií”, “misí” a “hodnotami” – které nicméně v konečném důsledku neslouží k ničemu jinému, než v podstatě  – z principu “bezohlednému” využívání zaměstnanců a jejich času a akumulaci zisku.

Společným jmenovatelem či “podpisem” těchto současných “mainstreamových” kultů je ALE na rozdíl od těch “minulých” – které často zaseli a formovali celé KULTury – že představují doslova nejkoncentrovanější útok, který kdy byl zahájen proti celému kulturnímu dědictví lidstva a člověku jako takovému.

Snad vše – všechny nejhlubší filozofické, spirituální, vědecké a umělecké tradice minulosti jsou doslova převálcovávány těmito dnešními “superkulty” prázdnoty a povrchnosti konzumu a fetišismu produktů na trhu.

JÓGA VĚDOMÍ je naopak z principu doslova “KONTRA-KULT” proti všem aktuálním kultům a sektám dneška – jako jsou materialistická věda, institucionální podoby náboženství, neusazená “new age” spiritualita a aktuální trh s duchovnem a ezoterikou, ale i kapitalistická ekonomika a s ní spojená globalistická politika jako taková.

Lépe, JÓGA VĚDOMÍ  je věčným vnitřním prostorem – doslova a do písmene “CHRÁMEM” poznání a vzdělávání, který střeží a v potřebných dobách znovu oživuje historické bohatství duchovního dědictví a skutečnou SPIRITUÁLNÍ KULTURU lidstva v každé jeho době. 

Její původ je TRANS-LIDSKÝ (z oblastí širších polí vědomí v prostoru “mezi životy”), tedy samotný lidský druh vědomí přesahující ale současně plně ztělesňující nejhlubší potenciál druhu vědomí s názvem ČLOVĚK.

Komentáře