Co je JÓGA VĚDOMÍ?

Print Friendly, PDF & Email

S pohledem na doslova tržiště působení nejrůznějších učitelů, mentorů, kaučů a léčitelů, kteří veřejně učí nejrůznější “jógy”, práce s dechem, meditace, či poskytují nejrůznější techniky léčení a spirituálního rozvoje, jsem si uvědomil doslova nezbytnost odlišit od tohoto prostředí své působení a s ním spojenou vnitřní praxi, kterou zvu Jógou vědomí.

Než budu komunikovat to, co míním Jógou vědomí, podívejme se prvně na samotné slovo “jóga”.

Co je “jóga”?

Aktuální všeobecně přijímaná (přesto zcela falešná) představa spočívá v chápání jógy jako souboru či systému fyzických cvičení – tzv. asán, cvičeních spočívajících v ovládání aerobního dýchání, a nejrůznějších tzv. “meditací” či “energetických cvičení” chápaných jako různé formy soustředění pozornosti, které mají vést ke zdraví, jakémusi “osvícení” a obecně “dobrému bytí” (well-being). Takto pojímaná “jóga” je součástí “duchovního podnikání” mnoha nejrůznějších veřejně působících “učitelů”, “duchovních mentorů”, apod.

Toto pojetí jógy je ve skutečnosti výmysl až 20. století, který vznikl v USA po druhé světové válce, byl rozšířen globálně skrze TV a dal vzniknout dnes již celosvětovému trhu s tzv. “new age” spiritualitou, která nyní kvete i v České republice.

“Jóga” je vnitřním náboženstvím chápaným jako duchovní disciplína či praxe. Samo slovo “jóg-a” ve svém původním významu v sanskrtu znamená prostě “spojení” a ve svém esenciálním významu znamená spojení  individuální duše (átman/džíva) se svým zdrojem – univerzální duší či božským vědomím (Brahman/Šiva). Jóga je tak primárně vnitřním náboženstvím v jeho primárním významu jako prostředku spojení s naším božstvím skrze duchovní disciplínu a současné jeho cílem=jógou či obnovením spojení s božstvím.

Je tedy “jóga” něco pocházející, či unikátní pro Indii, tzv. “východ” či Hinduismus?

Ne, ačkoliv slovo “jóga” pochází z Indie, tak existují i jiné kulturní ekvivalenty jógy, jak jinde na východě, tak na západě. Jóga je součástí tzv. sanatana dharmy (večného učení či slovy A. Huxleyho  “věčné filozofie”), které je chápáno jako vnitřní poznání (gnóze), které je ale ve své formulaci a komunikaci třeba v každé době zbavit jejího historického nánosu a deformací.

To, co je označováno slovem “jóga” je lidskou kulturní historii přesahující.

Musí člověk věřit v Boha, či být duchovně orientovaný, aby mohl praktikovat jógu?

Ne, nemusí.

Nicméně si musí být vědom, že prostě jóga je duchovní disciplína a je praxí vnitřního náboženství, navržena k vyvolání či navození hlubokého zkušenostního pochopení božství a umožňující nám znovuobjevit věčnou podstatu naší božské duše. 

Co je potřeba, je být primárně vnitřně otevřený zkušenostem hlubokého a potenciálně život transformujícího charakteru a současně být připraven – či být dostatečně zralý přezkoumávat a často zcela přehodnotit své dosavadní celé intelektuální chápání povahy skutečnosti.

Co je tedy “Jóga vědomí”?

Stručně a přímo, jóga vědomí je skutečná autentická – zkušenostně vyvstalá jóga pro dnešní dobu a dnešního člověka, tedy naplňuje a manifestuje učení “věčné filozofie” v naší době, je jeho duší inkarnovanou právě v naší zemi.

Jóga vědomí je o kultivaci, přesněji rozšiřování a prohlubování našeho vědomí a skrze něj i naší identity v tomto vědomí.

Jóga vědomí nám umožňuje znovuobjevit a znovu procitnout takové Já a takové Tělo, kterým je samo vědomí, naše božské vědomí Já a jeho věčné nesmrtelné tělo-vědomí.

Jóga vědomí je unikátní v důsledném uznání samotného vědomí – vědomí jako takového jako prvotního principu všeho co je a může být. Jako taková přináší praktickou zkušenostní filozofii vědomí a z ní plynoucí  – koncipovaný soubor meditačních cvičení k rozpoznání vědomí a jeho vlastních vnitřních trans-subjektivních kvalit jako svou nesmrtelnou duši-tělo.

Jak se mohu učit praxi Jógy vědomí?

Jóga vědomí je a může být učena a komunikována principiálně skrze její esenciální párovou meditaci v podobě pravidelných sezení jeden-na-jednoho, či na více denních seminářích s jejím původcem či učitelem Jiřím Krutinou.

Proč?

Protože podobně jako v tradiční tantře, je to výhradně přímý individuální vztah s učitelem (jeden-na-jednoho), který je esenciálním principem transformačního procesu učení, který učiteli umožňuje předat a KOMUNIKOVAT poznání a vědomí studentovi jednak přímo skrze zkušenostní iniciaci či navození a jednak skrze slovní dialog a učení.

Součástí učení je současně vlastní individuální studium a vlastní reflexe sezení s učitelem a stejně tak čas na vlastní praxi předaných cvičení a praktik s vhodným partnerem.

Jak dlouho to trvá?

Pokud se rozhodneš vstoupit do přímého učení Jógy vědomí s jejím učitelem, můžeme to přirovnat k fázi “námluv”” ve vztahu. Po určité “přípravné době” se můžeš rozhodnout, zda se chceš plně “zasnoubit”, spojit se s celoživotním život přesahujícím vnitřním vzděláváním, studiem a praxí. To může vést k tomu, že se staneš nejen pokročilým praktikem Jógy vědomí, ale také učitelem Jógy vědomí.

Existuje aktuálně více učitelů Jógy vědomí?

Ne. Existuje několik praktiků.

Není Jóga vědomí jenom další “kult” či “sekta”?

Víme, že nejrůznější “kulty” a s nimi spojené “sekty” mohou být nebezpečné a poškozující pro duchovní vývoj individuality. Nicméně je třeba se podívat na celou záležitost “kultů a sekt” z jiné širší trans-historické perspektivy. 

Všechna mainstreamová náboženství, ale i dnešní věda začínala jako “kulty a sekty”. Dnes každá korporace, firma, politická strana či instituce, vědecký obor, fakulta, vědecká specializace, či obecně jakákoliv sociální, lékařská, psychiatrická či vzdělávací služba představuje určitý “kult” často zcela nepromeditovaných a filozoficky neusazených výchozích přesvědčení, idejí, konceptů či kodexů chování se svou sektou “uctívatelů” či “vyznavačů”.

Pokud jsou výchozí přesvědčení a koncepty, na kterých tyto soudobé aktuální “kulty a jejich sekty” (byť za kulty a sekty obecně nepovažované”) stojí, důsledně přezkoumávány, sami odhalují často svou hlubokou iracionalitu i skutečnost, že v podstatě přinášejí opak toho, co slibují a chtějí poskytovat.

Jóga vědomí je z principu “kontra-kult” proti všem aktuálním kultům dneška, jako jsou materialistická věda, institucionální podoby náboženství, neusazená “new age” spiritualita a aktuální trh s duchovnem, ale i tržní ekonomika a s ní spojená globalistická politika jako taková.

Lépe, Jóga vědomí je vnitřním prostorem – doslova a do písmene “vnitřním chrámem”, který střeží a znovu oživuje bohatost duchovního dědictví lidstva v každé jeho době. Komentáře