KRISTUS jako prvotní IDEA-ČLOVĚKA

Print Friendly, PDF & Email

… role KRISTA pro přicházející NOVOU DOBU 

 

“ V Něm (Kristu) spočívá celá božská plnost somaticky.” 

Korintským 8-10

Bez existence prvotní ideje či strukturálního vzoru, tedy jakési “předlohy” či “prvotního plánu” každé potenciální věci a bytí, kterou vědomí všeho co je a může být (OTEC, Pleroma, Bůh, Anuttara) v sobě nese, se vědomí jako takové nemůže každým okamžikem aktualizovat a tak dávat HLAS své plnosti k vyslovování-zvučení všech v něm spočívajících vesmírů a v nich existujících podob bytí a bytostí.

Právě o této sféře tzv. “božských idejí”, jež jsou předlohou všech věcí a lidí, hovořil ve svém filosofickém stanovisku tzv. “realismu”, český filozof Jeroným Pražský. V jeho době byl jeho názor označen za kacířský a on sám byl nakonec ve vykonstruovaném procesu upálen římskou církví. Více viz Jiří Krutina, Jeroným Pražský, život evropského vzdělance, nekonformního bojovníka za svobodu slova a buřiče

Tyto prvotní ideje či strukturální vzory jsou primárně unikátními strukturovanými potencialitami polí vědomí, které tvoří individuální podoby veškerého bytí a všech bytostí, skrze které každá forma bytí a bytostí stále aktualizuje a formuje svůj vlastní svět – kterým je určitým unikátním způsobem strukturované zkušenostní pole vědomí. Společně tvoří sféru vědomí, kterou staří gnostici zvali SLOVO či LOGOS.

KRISTUS, syn boží, byl živým slovem OTCE, slovem, které se stalo tělem jako lidská bytost – Ježíš. Zdrojem KRISTA jako ENTITY je LOGOS či prvotní idea lidské bytosti spočívající v božském vědomí.

Proto také rozlišujeme mezi Ježíšem Kristem jako historickou osobou a KRISTEM jako vědomou ENTITOU či AEONEM (polem-tělem širokého vědomí). KRISTUS jako ENTITA-BYTOST vědomí se paralelně inkarnovala jako Jan Křtitel, Ježíš a Pavel/Saul a jeho další části v podobě jeho žen a učedníků – tzv. apoštolů.

Základní role KRISTA jako duchovní-bytosti-ENTITY v evoluci lidské podoby vědomí spočívá v tom, že představuje a tak uchovává původní nezdeformovanou a nezkreslenou prvotní ideu lidské bytosti a tak v sobě zajišťuje rozvinutí a naplnění veškerého jejího potenciálu. Přestože jde o rozsáhlé vědomí přesahující naší lidskou sféru vědomí a samo o sobě zahrnuje své vlastní lidské úrovně vědomí, její principiální zaměření je na lidskou sféru – na rozvoj spirituálního potenciálu lidství a každé jednotlivé lidské bytosti. 

Vědomí KRISTA je veškerou lidskou historii zahrnující všechny epochy a doby vývoje planety Země a lidské historie i jí přesahující. Vědomí v podobě KRISTA je všechna náboženství a kultury přesahující, zahrnující každou kulturu a náboženství, které kdy existovalo, existuje a kdy bude existovat na zemi, tedy nejen historické křesťanství, které si jej ve své vnější zdeformované nápodobě přivlastnili v podobě symbolu “ukřižovaného člověka”.

KRISTUS je současně “MOSTEM” mezi světovou duší lidství jako celku a neomezeným vnitřním vesmírem duše jako takovýma jeho dalšími bytostmi.

KRISTUS si je plně vědom, že prvotní původní IDEA člověka byla ve svém historickém vyjádření nejrůznějšímu způsoby zkreslena a zdeformována, jak skrze slova a myšlení, tak skrze tělesné-fyzické  vyjádření.

Každá historická epocha-doba lidství byla či je více méně zkresleným a zdeformovaným ztělesněním a projevením  potenciálu, který uchovává ve své vlastní unikátní IDEJI-PODOBĚ.

Podobně tak každá individualita, každý člověk, jeho myšlení a tělesné vyjádření, je více či méně zkreslená a deformovaná podoba vyjádření její unikátní božské IDEJE-PODOBY. 

Tato unikátní a esenciální podstata ČLOVĚKA stále existuje jako potenciální IDEA-PODOBA v božském vědomí. A stejně tak esence každé individuální lidské bytosti také stále existuje jako unikátní IDEA-PODOBA v tomto vědomí. A právě tato prvotní potenciální IDEA-PODOBA každé jednotlivé lidské bytosti je onen KRISTUS v nitru každého člověka.

KRISTUS jako rozsáhlé vědomí dokonale zná, co lidstvo a každý člověk potřebuje v každém okamžiku. Jeho přicházející inkarnace v naší úrovni je zaměřena na poskytnutí způsobů a prostředků, které každému individuálnímu člověku umožní ztělesnit jeho vlastní esenciální IDEU-PODOBU nezkresleným a nedeformovaným způsobem. A tak skrze rozšíření vědomí a procitnutí nových schopností a sil duše mu pomoci naplnit jeho unikátní potenciál – unikátní dary (CHARISMATA). 

Vztah mezi individuální IDEOU-PODOBOU každé lidské bytosti a IDEOU-PODOBOU ČLOVĚKA jako celku či LIDSTVA jako celku je obdobou vztahu genetiky individuálního jedince a genetickým potenciálem celé rodiny, rasy, či lidstva. 

Nicméně současná genetika zaměřující se na “biologické geny” je právě deformovanou podobou a vyjádřením skutečného poznání fyziologie duše a jejího ryze spirituálního těla – těla-vědomí a jeho spirituálních HOD-NOT (GENŮ).

Vnitřní duševní tělo je samotnou esencí “masy těla” – je podobno buněčné membráně či duševní “sférické kapsli” spojující životní dech vědomí v naší niternosti s dechem kolem nás a éterem vědomí, ve kterém spočíváme.

Podobně jako v každé buňce je jádro s jejími chromozomy nesoucí dědičnou informaci, tak podobně duševní tělo obsahuje v nitru jemná světelná vlákna kondenzovaného vědomí – jakési CHROMOZOMY a GENY duše. Strukturovaní, doslova IN-FOMOVÁNÍ těchto duševních chromozonů tvoří potenciální IDEU-PODOBU individuální lidské bytosti. 

Každá lidská bytost je tak unikátním ztělesněním nejen svých biologických genů ale zejména svého duševního bytí – své duševní DNA. Právě tato DNA duše doslova utváří či in-formuje naše biologické geny – nesoucí v sobě všechny duševní kvality tvořící naše spirituální GENY a CHROMOZOMY.

Naše spirituální TĚLO je tvořeno CHROMOZOMY duše, které jsou složené či kombinací takových spirituálních GENŮ, které odpovídají naší unikátní prvotní IDEJI-PODOBĚ či předloze-matrici-plánu naší unikátní “božské” podoby.

Podobně jako biologické geny mohou být potlačeny či nerozvinuty vlivem prostředí, tak i duchovní KVALITY tvořící naše spirituální GENY mohou být potlačovány či dosud nerozvinuty.

Náš celkový genetický potenciál a jeho kvality je aktivován nebo naopak potlačen na základě toho, jaké spirituální GENY či duševní KVALITY aktivujeme či naopak potlačujeme. Toto je zásadní poznání, pochopení a princip skutečné vědomé MODULACE našeho genetického potenciálu jako celku, spirituálního i biologického, jež je jeho vnější podobou a ztělesněním.

Pak ono “vzkříšení v těle”, o jehož nutnosti Ježíš hovoří, neznamená nic jiného, než plné ztělesnění prvotní IDEJE-PODOBY a tak uvolnění a naplnění všech dosud latentních a nevyužitých struktur, vzorů a potencialit vědomí tvořící náš nejhlubší spirituální POTENCIÁL duše – její DNA.

Právě toto je tím, co má být skutečně v člověku kultivováno – jeho vlastní unikátní IDEA-PODOBA rezonující s KRISTEM. Tento KRISTUS – široká vědomá ENTITA ale není nějakým “bohem” k uctívání, jak známe z lidské historie, ale představuje plný potenciál ČLOVĚKA a je jeho spojením s vnitřním mnohodimenzionálním VESMÍREM duše.

Biologická genetická manipulace s lidskými geny, které jsme v dnešní době svědky, nejen pod pláštíkem “vakcinace”, je nejen deformovaným echem tohoto nutného vnitřního spirituálního procesu transformace, ale navíc je současně i DESTRUKTIVNÍM ZNÁSILŇOVÁNÍM a MANIPULACÍ našich spirituálních GENŮ a tím i CHROMOZOMŮ tvořících IDEU-PODOBU člověka. Právě tato oblast je jednou z těch, kde lidstvo stojí na hranici svého sebe-zničení jako lidské rasy. 

A mimo jiné také jeden z důvodů, proč KRISTUS opět na sebe bere “záchrannou misi” v podobě ZÁSAHU do lidské historie. Jsme v procesu jeho inkarnace skrze jeho učedníky. Jako ztělesněné živé slovo KRISTA nebude podobně jako historický Ježíš obecně rozpoznán mezi lidmi vyjma svých nejbližších – v podstatě aspektů jeho samého. Jeho příchod nebude oslavován, naopak přichází v době, která bude mimo jiné charakterizována množstvím nejrůznějších falešných proroků a samozvaných učitelů.

Komentáře