UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ – Vědomí jako vědomí všeho co je a může být

Print Friendly, PDF & Email

UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ není vědomí věcí či vědomí něčeho, ale samo vědomí jako takové, či vědomí samé. 

UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ není “tvé” vědomí, ani “mé” vědomí, ale je samotnou esencí božství – neomezeným vědomím samým.

Bůh není nejvyšší bytost či bytí “s” vědomím, či “mající” vědomí, stejně jako žádná osoba či bytost nemůže “vlastnit” vědomí jako svou osobní vlastnost. Bůh je samo vědomí.

Všechny individuální bytosti a osoby jsou omezenými částmi, vyjádřením a personifikací UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ, kterým je Bůh.

Nicméně tělesné hranice individuálních vědomí je současně nijak neoddělují od UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ, podobně jako není oddělena kůže ryb od vod oceánu.

Naše vlastní fyzické tělo – organismus je naší “kůží” či povrchem a tvoří propustné hranice, které nás neoddělují od vzduchu a prostoru kolem, ale naopak nás s nimi spojuje a dýchá tento vzduch. 

Ve skutečnosti, to, co je míněno pojmy jako “nevědomí” či “kolektivní vědomí” není nic jiného, než UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ.

Ve skutečnosti, “ego” či “vědomá mysl” jsou méně vědomé, než  toto “nevědomí” – neboť jsou omezenou kontrakcí UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ v něm samém.

Mnoho lidí na new-age-ezo tržišti hovoří o tom, jak jsou “vědomými tvůrci své reality”. V pravdě je to právě jejich ”nevědomí” chápané ve Freudiánském smyslu, přesněji UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ, které tvoří jejich reality. 

Dosud si ne-položili otázku kdo či co je dané “já”, které je oním tvůrcem reality. Není to “ego” ani “vědomá mysl”, která je tvůrcem reality, ale to, co jim zůstává “nevědomé” vlivem jejich omezeného a kontrahovaného-staženého vědomí.

Ve skutečnosti je pouze JEDEN tvůrčí zdroj všech realit a všech “já” (eg) samých – UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ.

UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ má svou inherentní vrozenou moc či kapacitu (ŠAKTI) dát sobě samému tvar-formu – manifestovat se, individualizovat se a personifikovat samo sebe v nekonečných potenciálních tvarech a podobách. Tak, UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ nejen přesahuje (transcenduje) a obklopuje  – ale i prostupuje veškerou svou manifestaci – všechny podoby bytí i bytostí.

UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ je jak transcendentní tak imanentní – obklopující a prostupující všemi věcmi.

Veškeré aktuální bytí je formou nabývanou UNIVERZÁLNÍM VĚDOMÍM v něm samém. Nemůže být nic mimo UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ, podobně jako nemůže být nic “mimo” prostor a “před” časem.

My sami i vše co je a může být, existuje v nitru – uvnitř UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ – v Bohu.

Vzhledem k neoddělitelnosti od UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ jako celku, je každá podoba bytí tímto vědomím – tedy “Bohem”.

Současně vzhledem k tomu, že každá podoba bytí je současně různá a rozlišená sou-část a vyjádření UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ – je tedy i “bohem” s malým “b”.

Bůh není osobou, nicméně všechny osoby jsou jak Bohem tak bohem, tedy jak částí UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ jako celku, tak současně individualizovanou personifikací UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ.

Bůh ač není žádnou osobou, tak je doslova a do písmene “multi-osobností” neboť každé jednotlivé bytí je “tváří” či personifikací UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ jako celku.

UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ není jenom nějaký pouhý “stav rozšířeného vědomí”, který by měl být rozvíjen či dosahován individuální lidskou bytostí, ale je samotným božským zdrojem a nejvnitřnější podstatou všech bytostí, všech individualizovaných podob – forem – personifikací vědomí.

Jako individualizované vědomí zakoušíme sebe sama jako těla “v” prostoru. UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ se v kontrastu s tím zakouší stejným způsobem, jako když PROSTOR zakouší sám sebe a současně všechna těla v sobě a stejně tak jako to, co tato těla obklopuje a prostupuje.

Pokud se dokážeme ztotožnit s celou neomezenou prostorovostí kolem nás, za současného plného prožívání svého těla “ z nitra” a nikoliv pouze “v” tomto prostoru, ztotožníme se – rozpoznáme se jako UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ.

UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ je nekonečný “časo-prostor” vědomí zahrnující všechny reality – minulé, současné, budoucí, aktuální i potenciální.

Běžné vědomí je zúžené, již zaměřené vědomí, jako “pochodeň v temné místnosti”, zatímco UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ je jako světlo prostupující neomezenou prostorovostí v osvícené místnosti za slunného dne.

  • SVĚTLO je světlem UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ;
  • PROSTOR je vše prostupující éterickou prostorovostí UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ;
  • VZDUCH (prána) je imanentní vitalitou UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ;
  • VODA je oceánskou tekutostí UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ ;
  • OHEŇ je transformativní silou UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ;
  • HMOTA je formativní potenciální matrice UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ;
  • PLANETY jsou materializované sféry UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ;
  • TĚLA jsou ztělesněním UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ;
  • SLUNCE jsou zářící centra UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ;
  • ČERNÉ DÍRY jsou gravitační centra UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ;

Tradiční tantrické JMÉNO pro individuální ztělesnění UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ je BHAIRAVA (v aspektu ryzího vědomí) – BHAIRAVÍ (v aspektu ryzí moci manifestace).

Komentáře